Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SERWISU Venis.pl

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. http://venis.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Seles Media Leszek Sękowski z siedzibą w 05-070 Sulejówek ul. Kruczkowskiego 60, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9521731691, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sulejówek pod nr 5744, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego http://venis.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług.

 

§2 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin;

2. SERWIS – witryna internetowa http://venis.pl;

3. OPERATOR – Seles Media Leszek Sękowski , adres: 05-070 Sulejówek ,ul. Kruczkowskiego 60

4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna przystępująca do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia i oprogramowania;

5. KLIENT – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie towaru za pośrednictwem Serwisu;

6. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona unikalnym loginem i zabezpieczona hasłem dostępu;

7. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;

8. FORMULARZ KONTAKTOWY –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem.

 

§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia posiadającego:

a) dostęp do sieci Internet;

b) zainstalowaną przeglądarkę internetową.

3. Operator świadczy usługi w Serwisie polegające na możliwości zakupu przez Użytkowników eleganckiej biżuterii oraz zapisania się na mailing Serwisu, wysyłany cyklicznie przez Operatora na podane przez Użytkowników adresy e-mail.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

5. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego i Formularza Rejestracyjnego obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

6. Użytkownikami w Serwisie mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rokuKodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

 

 §4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE

1. Zamówienia w Serwisie mogą dokonywać Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konta, jak również Użytkownicy nie posiadający takiego Konta.

2. Ceny produktów umieszczone w Serwisie są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Użytkownik może dokonać przeliczenia kwoty na walutę EURO.

3. Zamawianie produktów w Serwisie składa się z następujących etapów:

a) wybranie produktu przez Klienta i dodanie go do koszyka, z jednoczesną możliwością modyfikowania zamówienia;

b) następnie Klient:

- dokonuje wyboru opcji dostawy (w tym miejscu Klient może założyć Konto lub dokonać zakupu jako gość);

- wprowadza szczegóły płatnika lub dane płatnika (w zależności czy Klient zakłada Konto lub kupuje jako gość);

- wpisuje adres dostawy, dokonuje wyboru metody dostawy i sposobu płatności;

c) potwierdzenie złożonego zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany na stronie zamówienia e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Operatora zawierające numer zamówienia, zamówione produkty, wartość zamówienia i dane podane przez Klienta w procesie składania zamówienia.

5. Serwis obsługuje następujące metody dostawy: przesyłka kurierska ,przesyłka Poczta Polska, odbiór osobisty oraz formy płatności: przelew na konto, paypal, płatność przy odbiorze

6. Do zawarcia umowy sprzedaży biżuterii dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Serwisie oraz następnie potwierdzenie jego przyjęcia przez Operatora, które odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie, natychmiast po potwierdzeniu złożeniu zamówienia przez Klienta.

 

 §5 ZAŁOŻENIE KONTA

1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu;

d) dane adresowe (miasto, ulica, numer, kod pocztowy, kraj, województwo).

2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. W ciągu 24h, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail przychodzi informacja o konieczności potwierdzeniu założenia Konta.

4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa polskiego umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy określonej w ust. 4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia  np. w formie elektronicznej lub na piśmie.

    6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

   Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

8. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.

9. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.

10. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.

11.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

 

§6 Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności

 

 

§7 NEWSLETTER

1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.

2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.

3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.

 

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

2. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłosić Operatorowi np. pisemnie (adres: Seles Media Leszek Sękowski , adres: 05-070 Sulejówek , ul. Kruczkowskiego 60 lub przy pomocy Formularza Kontaktu lub bezpośrednio na adres venis@venis.pl.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

                                                                                           §9 ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

                                                                                                       §10 POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

 

§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Strona Serwisu oraz poszczególne podstrony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),

2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu wymaga zgody Operatora.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

3. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl